پنجشنبه 29 فروردين 1398  /  2019 18 Apr   
ساعت :  11:32 GMT  /  تهران -  16:02
اداره کل منابع انسانی
عضویت در پورتال ویژه مدیران و کارشناسان اداری
مشخصات فردی
* نام و نام خانوادگی :
* نام پدر :
* کد ملی :
* جنسیت :
* سمت :
* تلفن همراه :
* نام کاربری :
* رمز عبور :
* نام واحد :
* پست الکترونیک :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :